ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อกําหนด

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการทำกิจกรรม หากผู้ปกครองหรือน้องๆท่านใด ได้ทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ติดธุระ หรือไม่สามารถมาทำกิจกรรม ซึ่งจองผ่าน Zero to Hero Activity 

ทาง Zero to Hero activity มีนโยบายและเงื่อนไขสละสิทธิ์/ขอคืนเงิน ดังต่อไปนี้

1). ถ้าน้อง ๆ แจ้งก่อนอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม สามารถยกเลิกกิจกรรมได้โดยไม่มีค่าธรมมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

2). ถ้าน้อง ๆ แจ้งก่อนอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม 

     2.1). กรณีที่ ขอยกเลิกการเข้าร่วม น้อง ๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% ของราคากิจกรรม

     2.2). กรณี ขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม น้อง ๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง 30% ของราคากิจกรรม โดยจะสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น! หากเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป จะถือเป็นการยกเลิกตามข้อ 1).

     2.3). กรณีขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้า 14 วัน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3). ถ้าน้อง ๆ แจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วม/การขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม จะไม่สามารถขอยกเลิกได้นะคะ เนื่องจาก พี่ ๆ ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงสวัสดิการต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากน้องๆ ต้องการร่วมกิจกรรม สามารถสมัครใหม่ได้ในราคาปกติ

4). ในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาด Covid และรัฐบาลสั่งระงับการจัดค่าย ท่านผู้ปกครองสามารถเลื่อนค่ายไปได้เรื่อยๆ ไม่มีกำหนด หรือหากท่านผู้ปกครองสะดวกให้คืนเงิน ทาง Zero to Hero Activity ขออนุญาตคืนเงินเป็นจำนวน 100% ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2565

เงื่อนไขและข้อกําหนดการได้รับเกียรติบัตร 

เนื่องจาก Zero to Hero Activity ให้ความสําคัญกับทักษะและความรู้ที่น้องๆ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม ทาง Zero to Hero Activity จึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเกียรติบัตรให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ครบตามเวลาของกิจกรรมเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เกียรติบัตรสําหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเวลานะคะ เมื่อผู้ปกครอง และน้องๆ ทําการโอนเงินเสร็จเรียบร้อย จะถือว่าได้ยอมรับเงื่อนข้างต้นค่ะ

หากมีข้อสงสัยและติดตามข่าวสารพวกเรา www.zero2heroact.com

หรือได้ที่  Facebook : www.facebook.com/zerotoheroedu

หรือLine : @ Zero to Hero Activity (มี @ ด้วย)