นางสาว ตรีประดับ อุทัยเศรษฐวัฒน์ (นักจิตวิทยา, จ.ค. 990)

  • ปริญญาตรี จิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • ปริญญาโท จิตวิทยาคลินิค จากมหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยทอันกับ 1)
  • ปัจจุบัน ครูที่ปรึกษาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
  • ประสบการณ์ ครูที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติ

พี่ตรีเป็นนักจิตวิทยาคลินิก จบปริญญาโทสาขาจิตวิทยาคลินิก พี่ตรีตัดสินใจเลือกเรียนสาขานี้เพราะมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือเยาวชน พี่ตรีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน

พี่ตรีมีประสบการณ์ดูแลเรื่องไหนบ้าง ?

  • เด็กและเยาวชน
  • ความคุกคามในโลกอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่น
  • งานออกนโยบาย แผนงานเพื่อพัฒนาเด็ก
  • น้องๆ สมาธิสั้น หรือปัญหาทางด้านจิตใจ