ปรึกษานักจิตวิทยา

ชนิกานต์ เจษฎาพงศ์ภักดี

( P’ Peach )

นักจิตวิทยาบำบัดผ่านการเล่น

ประสบการณ์การทำงาน

 • Play Therapist โรงเรียนนานาชาติ
 • Therapeutic Play Specialist ที่ Morriston Hospital, United Kingdom
 • ปริญญาตรี BA Psychology ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท MA Child Development and Therapeutic Play, Swansea University, United Kingdom
 • ผลงานที่ผ่านมา

  • รับให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาเด็ก ปัญหาอารมณ์ พฤติกรรม สมาธิและการเลี้ยงดู และแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม รวมถึงปัญหาอื่นๆ ภายในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
  • เน้นการทำความเข้าใจเด็กในรายบุคคล รวมถึงทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหา อธิบายและแนะแนวทางการพัฒนาผ่านการเล่น และจิตวิทยาเชิงบวก โดยเน้นวิธีที่ครอบครัวสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง รวมถึงเด็กที่มีความยากลำบากในการเรียนรู้ และความต้องการพิเศษ 
  • คลาสส่วนตัว ระยะเวลา : 40-45 นาที/ครั้ง