เกี่ยวกับเรา

         Zero to Hero Activity ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง Platform Market Place สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการหากิจกรรมนอกห้องเรียนให้กับน้องๆ เพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงวันหยุดหรือเวลาว่างๆ กิจกรรมนอกห้องเรียนนั้นมีประโยชน์มากมายต่อเด็กๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเด็กต่างเห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมนอกห้องเรียน เป็นหนึ่งส่วนช่วยให้น้องๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต ช่วยเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และบรรเท่าความเครียดของน้องๆ ได้

         ในเวลาเดียวกัน Zero to Hero Activity ได้เข้าประกวดโครงการ Techbite Batch 2 ในส่วนของ IDEA Program (Ideation Incentive Program) ซึ่งทางทีมของเราได้ผ่านเข้ารอบและได้รับทุนมูลค่า 100,000 บาท ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของพวกเรา ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับประเทศไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้องๆ ได้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

         ทั้งนี้พวกเรามีประสบการณ์การทำค่าย Outdoor Activity ในชื่อของ Zero to Hero Education ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2562 ในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบันพวกเราได้จัดค่ายเสริมสร้างทักษะรวมทั้งหมด 12 ค่าย ให้กับเยาวชนอายุ 5-18 ปี จำนวน 526 คน ภายใต้โครงการ Zero to Hero Education ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความกังวลถึงความไม่กล้าแสดงออกของบุตรหลานซึ่งส่งผลต่อทักษะในการเข้าสังคม และต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้ทักษะนอกห้องเรียนเพิ่มเติม เช่น ความเป็นผู้นำและผู้ตาม ทักษะในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม ทักษะการนำเสนอและความกล้าแสดงออก รวมถึงทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เพื่อตอบรับกับศตวรรษที่ 21 โลกแห่งอนาคต

         ในปัจจุบันมีค่ายฝึกฝนทักษะและคอร์สเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆมากมาย แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังอยู่อย่างกระจัดกระจายหลายแหล่ง และข้อมูลบางส่วนยังอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ที่ล้าสมัย ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และใช้งานง่าย ซึ่งสร้างความยากลำบากในการค้นหา และตัดสินใจของผู้ปกครอง นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังมีความกังวลในเรื่องมาตรฐานค่ายและความปลอดภัยซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าไปร่วมกิจกรรมค่าย พวกเราได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงต้องการสร้างแพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ปกครองกับผู้จัดค่ายการเรียนรู้ โดยทำให้ผู้ปกครองมีความสะดวกในการตัดสินใจเลือกค่ายการเรียนรู้ และทำให้ผู้จัดค่ายต่างๆ มีผู้สนใจมากขึ้น

         Zero to Hero Activity จะเป็นแหล่งรวมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะสำหรับเยาวชนอายุ 5-18 ปีเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการหากิจกรรมนอกห้องเรียนเพิ่มเติมให้แก่บุตรหลาน หรือค้นหาค่ายในช่วงปิดเทอม โดยสามารถค้นหาค่ายที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ด้วยการเป็นแพลตฟอร์มให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ตั้งแต่การนำเสนอข้อมูลของค่ายเสริมทักษะ คอร์สเรียน และคลาสเวิร์คช็อป ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีระบบตัวกรองทั้งตามลักษณะกิจกรรม, ราคา, ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เคยจัด ระบบการชำระเงิน พร้อมทั้งระบบการแสดงความคิดเห็นและให้คะแนน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจเลือกซื้อค่ายหรือคอร์สได้ง่ายยิ่งขึ้น สำหรับฝั่งเจ้าของกิจกรรมนั้นจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ค่าย อันเป็นการลดต้นทุนการจัดทำค่ายได้

         Zero to Hero Activity จะเป็นสื่อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ปกครองกับผู้จัดค่าย ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งด้านของความสะดวกสบาย ลดความกังวลใจของผู้ปกครอง และเพิ่มจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงลดต้นทุนในการประชาสัมพันธ์ของผู้จัดกิจกรรมได้ โดยในอนาคต Zero to Hero Activity ได้วางแผนให้แพลตฟอร์มสามารถนำเสนอครอบคลุมถึงกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ผ่านการเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อไปอนาคต

 

…………….